-->

2. desember 2012

Solid utredning om valg av rullebane på Gardermoen

I løpet av 2013 skal det vedtas hvilket område som skal båndlegges for en tredje rullebane ved Oslo Lufthavn Gardermoen. Regjeringen har allerede vedtatt at det skal båndlegges areal. Nå skal det vurderes hvor. Det er naturlig at det reises en rekke debatter rundt et slikt valg. Derfor ønsker OSL å være åpen og tydelig på prosessen som har vært og hvilket valg de mener er best.- Flyttingen fra Fornebu til Gardermoen lærte oss at det er viktig å tenke langsiktig. Regjeringen har allerede gjort et prinsippvedtak om at det skal båndlegges areal til en tredje rullebane.
annonseOSL har på vegne av Avinor fått i oppdrag å gjennomføre en utredning for å finne beste alternativ, sier pressesjef på OSL Vegar Gystad til boarding.no

En referansegruppe bestående av alle sentrale aktører, deriblant OSLs vertskapskommuner, har fulgt arbeidet tett. Utredningen er nå på offentlig høring blant alle berørte parter, før samferdselsdepartementet skal fremme saken for endelig beslutning.

- Vi opplever dette som en ryddig og åpen prosess, der vi har kommet med en faglig anbefaling som sammen med høringsuttalelsene utgjør et grunnlag for den videre prosess. Denne ledes av samferdselsdepartementet og miljøverndepartementet, før regjeringen bestemmer hvilket alternativ som skal velges, sier Gystad.

Tre alternativer
Utredningen startet med 15 ulike mulighetsstudier. Dette ble snevret inn til tre mulige alternativer. Et vestre alternativ (Nannestad), et østre alternativ (Ullensaker) og et nordre alternativ (Eidsvoll). OSL har fått bistand fra en rekke konsulent- og ekspert miljøer fra inn- og utland. Blant annet Rambøll, Asplan Viak, SINTEF, Swedavia, og eksperter ved lufthavnen i München.

Utredningene er svært grundig gjennomført der følgende vurderingskriterier er brukt:

Flyoperative forhold, trafikk-kapasitet, grunnforhold, forflytning av hus og mennesker, støy, forurensing av vann og grunn, påvirkning naturmiljø, luftkvalitet, klimautslipp, jordbruksområder, sand- og grusressurser, nærmiljøulemper, friluftsliv, kulturminner, grunnerverv, økonomi.

- Det nordre alternativet ble ganske raskt forkastet på grunn av flyoperative forhold. Østre og vestre alternativ har begge blitt vurdert nøye. Ut fra en totalvurdering, anbefaler OSL det østre alternativet. Det er altså ikke enkle vurderinger eller enkelt-kriterier som har ført til vår anbefaling. Det er det vi totalt sett vurderer som det beste alternativet for det norske samfunn, sier Gystad.

Konstruktiv dialog
OSL opplever at dialogen med omkringliggende kommuner har vært god underveis i utredningsarbeidet. OSL opplever også at det er enighet om at det er fornuftig å planlegge fremtiden slik at man kan følge utviklingen i flytrafikken.

- Vi opplever at det er enighet om at det er fornuftig å båndlegge arealer tidlig for å skape en forutsigbar situasjon for de berørte kommuner. Samtidig ser vi at ingen av de omkringliggende kommunene vil gå inn for en anbefaling som gjør at akkurat deres kommune må avgi areal. Vi på OSL har respekt for dette, og har forståelse for at enhver kommune jobber for å ivareta deres egne innbyggeres interesser. Derfor er beslutningsprosessen viktig. OSL utreder og anbefaler – politikerne beslutter, sier Gystad avslutningsvis til boarding.no

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart