-->

7. november 2014

Reisevaneundersøkelsen - utlandsreiser på fritiden øker mest


Utenlandsreiser på fritiden økte mest i 2013 (Bjørn Erik Larsen/ Avinor)
Norge er et land med store avstander og spredt befolkning, og store variasjoner i næringsgrunnlag fra landsdel til landsdel. Flytilbudet er avgjørende for bosetting, næringsliv og turisme. Antall reiser totalt (reisefrekvens) innenlands økte. I 2013 lå den på 2,7 enkeltreiser per innbygger. I Finnmark er frekvensen hele 7,6 reiser per innbygger- den høyeste frekvensen blant norske fylker. Trøndelagsfylkene hadde største vekst fra 2011, med en økning fra 3,7 til 4,4 enkeltreiser blant innbyggerne.

- En stadig økende reisevirksomhet med fly vitner om at et velfungerende flyplassnettverk i nært samarbeid med gode flyselskap er viktig for at folk kommer seg avgårde i ulike ærend. Et bedre rutetilbud og god økonomisk vekst er hovedforklaringen på økningen, forteller Dag Falk-Petersen, konsernsjef i Avinor.
annonse

Helsereiser viktige i Nord-Norge
Helsereiser utgjør om lag 2,5% av alle innlandsreiser. Regionalt er imidlertid helsereiser et langt viktigere formål i Nord-Norge enn i andre deler av landet. For Bodø utgjør helsereiser hele 7,5% av totaltrafikken. For Kirkenes var andelen 6,2% og for Tromsø 4,8%. - Tallene understreker viktigheten av Avinors regionale lufthavntilbud og betydningen den har lokalt, sier Falk-Petersen.

Stadig flere eldre reisende
Det er interessant å merke seg at trafikkveksten innenlands økte aller mest blant de over 60 år, mer enn det dobbelte enn gjennomsnittet. Dette gir seg også utslag i alderssammensetningen om bord i flyene. Andelen 60+ er oppe i 13% mot 9% i 2003. Også de over 70 år reiser med fly som aldri før.

Markedsandeler
Widerøe har størst vekst på innlandsreiser de siste årene. Widerøe har 17% av markedet med 2,5 millioner passasjerer, fra 14% i 2009. SAS er største aktør på innenriksnettet med en markedsandel på 46%, mens Norwegian har 37%. Fordelingen mellom arbeidsrelaterte reiser og fritidstrafikk er relativt stabil, og var i 2013 50/50. Det er fritidsrelaterte reiser som har økt mest de senere årene, med 8% siden 2011. Arbeidsbetingede reiser økte samtidig 2,5%.

Utenlandsreiser øker mest - stor vekst ved regionale flyplasser
Antallet utenlandsreiser med rutefly har økt med 9,5% per år siden 2003. Chartertrafikken har vokst mindre, kun 3% per år. Totalmarkedet har økt med 8,6% årlig siden 2003, og omtrent like mye de siste to årene..
Utenlandstrafikken med rutefly økte med hele 18 prosent mellom 2011 og 2013. Dette er mer enn fire ganger så mye som veksten for innenlandstrafikken. I forhold til 2001 har veksten på utenlandstrafikken vært aller høyest på Rygge. Også Haugesund, Ålesund, Tromsø og Trondheim har hatt mer enn 10% årlig vekst fra 2001 til 2011. Veksten har vært enda høyere de siste 2 årene på de fleste lufthavnene.

- Mange nye direkteruter fra regionale flyplasser til utlandet er noe av årsaken til veksten, og Avinor har gjort betydelige investeringer for å tilpasse flyplassene til trafikkøkningen, forklarer Falk-Petersen.

Fritid utgjør flest reiser
Trafikkveksten på utland drives i særlig grad av fritidstrafikk. Veksten i arbeidsrelaterte reiser er mer moderat, fra 3,3 millioner i 2003 til 5,4 millioner i 2013.

To av tre reiser med utenlands rutefly er nå fritidsreiser (55 prosent i 2003). Nordmenn på fritidsreise har stått for mer enn halvparten av trafikkøkningen de siste par årene.

Populære destinasjoner
De mest populære destinasjonene på fritidsreiser er London, København og Alicante. Størst vekst finner man på reisemålene Gdansk og Amsterdam. På de interkontinentale destinasjonene er New York fremdeles mest populær, mens Thailand og Dubai øker mye.

Interkontinentale destinasjoner stod for 14 prosent av utenlands rutetrafikk til og fra Avinors lufthavner I 2013. Trafikken til Asia har økt mest, spesielt Thailand og Dubai (UAE) har vokst mye og ligger nå som nummer 2 og 3 på listen over mest trafikkerte interkontinentale destinasjoner fra Norge.

Det gjøres fremdeles flest reiser til Nord-Amerika. New York er største destinasjon, og syv av de 12 største enkeltdestinasjonene er i USA. 60 prosent av trafikken til New York går nå direkte, dette antallet har økt betraktelig de siste årene.

Flere direkteruter påvirker transfermarkedet
Et økt utbud av direkteruter fra Norge, også fra andre norske lufthavner enn Oslo Lufthavn, har fått store konsekvenser for transfermarkedet. Nå er kun en drøy fjerdedel av passasjerene avhengig av å bytte fly utenlands for å komme til sitt bestemmelsessted. Til sammenligning måtte 43% av passasjerene ha flybytte i utlandet for å komme seg frem i 2003.

Oslo Lufthavn som internasjonalt knutepunkt
Transfer fra utland til utland ved Oslo lufthavn har økt. 550 000 passasjerer mellomlandet fra utland på Oslo Lufthavn for å fly videre til utland i 2013. Oslo Lufthavn har således, om enn i en liten skala, blitt et internasjonalt knutepunkt. - Hovedårsaken til den store økningen i transfertrafikk utland-utland er Norwegians satsing på langdistanseruter fra OSL. Da Norwegian åpnet fem langdistanseruter fra OSL i 2013 skapte det nye reisemuligheter for passasjerer fra selskapets europeiske rutenettverk med 85 direkteruter til OSL. Vi ser nå at passasjerer fra hele Europa benytter OSL som transferlufthavn til Norwegians langruter, forteller medieansvarlig ved OSL, Joachim Wester Andersen.

Markedsandeler
Norwegian er største selskap på utenlandstrafikk til/fra Avinors lufthavner med en markedsandel på 33 prosent. SAS hadde i 2013 en markedsandel på 30 prosent. Lavkostselskapet Wizz Air har økt sin markedsandel fra 0 i 2009, til én prosent i 2011 og tre prosent i 2013. Selskapet fløy over 400 000 passasjerer til og fra Avinors lufthavner i 2013. Mange av de reisende utgjør viktig arbeidskraft fra land i Øst-Europa.


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2023
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Vi bruker cookies fra Google Analytics til å måle trafikken på artiklene
No instrument approach procedure established for this webpage
om oss   nettsidekart