-->

28. november 2016

Stadig færre får bruk for reiseforsikringen


Stadig færre får bruk for reiseforsikringen (Illustrasjonsfoto)
Vi reiser oftere enn noen gang, men andelen som får bruk for reiseforsikringen er halvert siden 2008. Gjennomsnittlig erstatningsutbetaling per forsikring er dessuten på sitt laveste nivå siden årtusenskiftet.


Samlet erstatning fra reiseforsikringer er på nesten 1,6 milliarder kroner etter de ni første månedene i år, skriver Finans Norge på sine nettsider.
annonseDette er ifølge dem fem prosent mer enn etter samme periode i fjor, og «all time high».
Til sammen er det meldt om drøyt 250.000 reisesaker til forsikringsselskapene frem til 1. oktober i år, også dette er rekordhøyt.

Det Finans Norge unnlater å opplyse om, er at også veksten i antall solgte reiseforsikringer har skutt i været de siste årene. At flere saker meldes inn og at samlet erstatningsutbetalinger vokser, er derfor helt naturlig.

Flere har reiseforsikring, men færre får bruk for den
Pengenytt har derfor gjort sine egne beregninger for å finne ut hvor mange som har hatt bruk for sin reiseforsikring hvert år siden 2000. I tillegg har nettavisen med privatøkonomiske nyheter beregnet hvor stor andel av forsikringsutbetalingene som går til de ulike skadetypene, det vil si sykdom, ulykke, tapt reisegods osv., og hva som er gjennomsnittlig utbetaling per reiseforsikring over tid.
De har ikke tatt høyde for at noen har flere forsikringer, blant annet gjennom kredittkort, noe som vil påvirke resultatene.

Når det gjelder det første punktet er konklusjonen at salget av reiseforsikring vokser enormt, men at stadig færre får bruk for den. Heldigvis!
I 2015 var det kun åtte prosent skadesaker per reiseforsikring. Til sammenligning var det dobbelt så mange i 2008, nemlig 16 prosent skadesaker per reiseforsikring.

Ingen som helt vet årsaken
– Vi har ingen god forklaring på at det blir færre meldte saker per reiseforsikring. Her kan nok Finans Norge være nærmere sin egen statistikk og bedre til å forklare, sier kommunikasjonssjef Ole Irgens i Tryg Forsikring.

– Jeg skjønner ikke helt hva du mener med at innmeldte saker av totale reiseforsikringer faller. Det er «all time high» på både antall innmeldte saker og utbetalinger, svarer Emma Elisabeth Vennesland, assisterende informasjonsdirektør i If Skadeforsikring og Europeiske Reiseforsikring, i en epost til Pengenytt.

Hun henviser også til Finans Norge for spesielle bransjespørsmål.

– Siden antall solgte reiseforsikringer øker mer enn tallet på skader, er det naturlig at antall skader per forsikring går ned, svarer kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge, og legger til:

– Mange har også flere forsikringer som for eksempel kredittkort. Og hvis man da blir syk, brukes bare én av dem.

Flest saker med tap av reisegods og sykdom
Av de totalt 320.739 sakene som ble meldt inn til reiseforsikringsselskapene i fjor, handlet 102.790 av dem om tapt reisegods, 97.210 om sykdom, 71.443 om avbestilling, 13.876 om ulykke og 51.482 om andre skader.
I og med at antallet forsikringer har vokst så kraftig de siste årene, er det mer interessant å se på utviklingen for andelen utbetaling etter skadetype over tid enn utviklingen i saker per skadetype.

Erstatning som følge av reisesyke står for om lag halvparten av utbetalingene fra reiseforsikringsselskapene. I tillegg utgjør avbestilling knappe 20 prosent, hvor sykdom ofte er hovedårsak.

– Forskjellige infeksjonssykdommer drar antallet syke opp, mens alvorlig sykdom og store skader gir høye erstatninger, opplyser Neverdal.

Både andelen som går til erstatning av tapt reisegods og ulykke har vist en fallende trend de siste 16 årene.

annonse
Bestill skireisen med STS Alpereiser

Flere eldre som reiser oftere og lengre
– I likhet med deg registrerer vi at stadig større andel av utbetalingene på reiseforsikring går til å dekke sykdom og avbestilling. Vi ser at nordmenn reiser oftere, lengre og til mer eksotiske steder. Alder og helsetilstand er ingen hindring. Dessuten er en svak norsk krone også en forklaring, uttaler Vennesland i If Skadeforsikring og Europeiske Reiseforsikring.

Ole Irgens hos konkurrenten Tryg Forsikring er enig i at stadig flere eldre reiser oftere og lengre.

– Mange reiser dessuten utenfor EU- og EØS-området, der de ikke dekkes av de felleseuropeiske reglene. Legebehandling blir stadig dyrere, også i land vi reiser mye til, som for eksempel Spania, sier han. Selv om norske borgere kan bruke offentlige leger og sykehus i Europa, blir mange turister henvist inn i det private marked, ifølge Irgens.

– Det skyldes at de private aktørene ofte holder til i strøk med mange turister, kvaliteten er ofte god og språkkunnskapene er typisk bedre enn på offentlige sykehus, sier han.

Billigere reiseforsikring
Som vist tidligere i artikkelen, har det blitt betydelig færre skadesaker per forsikring de siste årene. Dette gir seg også utslag i gjennomsnittlig erstatning per forsikring.

Pengenytt har nemlig dividert samlede erstatningsutbetalinger hvert år på antall forsikringer det aktuelle året. Deretter har vi inflasjonsjustert alle beløpene, slik at de er sammenlignbare med fjoråret.
Resultatet av denne regneøvelsen viser at den gjennomsnittlige erstatningen per reiseforsikring er fallende, og at den i fjor var på det laveste de siste 15 årene.

– Har så det gitt lavere forsikringspremier til forbrukerne?

– Priser og vilkår er det forsikringsselskapene selv som setter, men ja det har det, svarer Neverdal i Finans Norge.

Gjennomsnittlig prisutvikling på reiseforsikring siden 1999, viser at den steg frem til 2009, hvor den i gjennomsnitt lå på i overkant av 1200 kroner, for så å falle igjen etter det.
I 2015 kostet en reiseforsikring i gjennomsnitt 785 kroner, skriver Pengenytt til slutt.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart