-->

15. februar 2021

Vellykket emisjon for Flyr

Har fylt opp kassa med 600 millioner (Flyr/ Unfold)

Flyr har gjennomført en vellykket emisjon, som gir et bruttoproveny til Selskapet på NOK 600 millioner gjennom utstedelse av 120.000.000 nye aksjer til en pris på NOK 5 per aksje.
annonse 


Emisjonen tiltrakk seg betydelig og sterk interesse fra norske, nordiske og internasjonale institusjonelle investorer av høy kvalitet, og ble flere ganger overtegnet. Fire nøkkelinvestorer fikk allokert aksjer for NOK 165 millioner: (i) Nordea Investment Management NOK 60 millioner; (ii) Tycoon Industrier AS NOK 50 millioner; (iii) Sissener AS NOK 30 millioner; og (iv) Apollo Asset Limited NOK 25 millioner.

Nettoprovenyet fra emisjonen vil bli benyttet til å gjennomføre Selskapets forretningsplan finansiere oppstart og oppskalering av operasjonell flyvirksomhet, samt generelle forretningsmessige formål

Selskapet vil etter kapitalutvidelsen ha 150.000.000 utestående aksjer.

Det er trolig hit Flyr flyr 

Selskapet, enkelte større aksjonærer i Selskapet og personer i Selskapets ledelse og styre har inngått avtaler om lock-up med Tilrettelegger som med enkelte unntak vil begrense deres mulighet til, uten skriftlig godkjennelse fra Tilrettelegger, å utstede eller avhende aksjer i en periode på 12 måneder fra opptak av aksjen til handel ved Euronext Growth Oslo.

Tildelingen til investorer vil bli meddelt 15. februar, 2021. Oppgjør skjer gjennom Tilrettelegger på delivery-versus-payment vilkår på eller rundt 1. mars, 2021, etter registrering av den nye aksjekapitalen i Foretaksregisteret og utstedelse av nye aksjer i VPS. Delivery-versus-payment oppgjør fasiliteres gjennom en pre-funding avtale mellom Selskapet og Tilrettelegger.

Flyr har søkt om, og vil, forutsatt godkjennelse fra Oslo Børs, notere aksjene i selskapet på Euronext Growth Oslo («Noteringen»). Første dag med handel i aksjen på Euronext Growth er forventet å skje på eller rundt 1. mars, 2021.


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart