-->

14. august 2010

Vi flyr mer på egen regning

Nordmenn flyr stadig mer i fritiden og mindre i jobb. Naturvernforbundet krever miljøskatt.
En fersk reisevaneundersøkelse viser at flytrafikken både innenlands og til utlandet blir stadig mer fritidspreget. Samtidig ser man en nedgang i forretningsmarkedet for flyreiser.
Mens arbeidsgivere i privat og offentlig sektor kutter reisebudsjettene, blar Hvermannsen villig opp for å sikre seg en flyreise til både fjerne og nære reisemål.

En fersk reisevaneundersøkelse viser at flytrafikken både innenlands og til utlandet blir stadig mer fritidspreget. Samtidig ser man en nedgang i forretningsmarkedet for flyreiser.

– Nordmenn har mye penger, tid og det er altfor billig å fly. Her hviler et stort ansvar på myndighetene for å gi folk bedre transporttilbud og innføre miljøskatter i flytrafikken, slik at billettene blir dyrere igjen, sier generalsekretær i Norges Naturvernforbund, Jan Thomas Odegard.


Arbeidsgivere sparer.
Undersøkelsen er gjort for Avinor av Transportøkonomisk institutt, og viser blant annet at 48 prosent av reisene i 2009 var relatert til private formål, opp fra 44 prosent i 2007. Målt i antall reiser har fritidstrafikken innenlands økt jevnt de siste 20 årene.

– Liberaliseringen av luftfarten de siste 15 årene har gitt billigere og flere tilbud, også med framveksten av lavkostselskaper, sier forskningsleder Jon Inge Lian ved Transportøkonomisk institutt.

Mens dette avhenger av at folk har råd, er forretningstrafikken konjunkturavhengig. 35 prosent av utenlandsreisene med rutefly i 2009, i alt 12,5 millioner, var arbeidsreiser.

– Antallet internettkonferanser og telefonmøter har blitt mer vanlig, noe man også så etter askeskyen i april. Her kan man fort spare inn penger, sier Odegard i Naturvernforbundet.

Fortsatt miljøbevisste.
Det er blant de yngste under 30 år og eldste over 60 år at reiseaktiviteten har økt mest. Forskerne sier at reiselysten særlig blant de yngste skapes av de mange tilbudene til lavprisselskapene.

Naturvernforbundet tror ikke økningen skyldes nedgang i folks miljøbevissthet.

– Dette er overdrevet. Folk viser en økende interesse for miljøvennlige alternativer, men dette har ikke myndighetene klart å legge til rette for. Når man ikke kan stole på toget, tar man heller et billig fly, sier Odegard, og minner om at kollektivnettverket i Norge fortsatt er svært dårlig.

– Dette gjelder også for reiser til andre steder i Europa, sier han.

Reisevaneundersøkelsen avdekker at veksten i utenlandstrafikken mellom 2003 og 2009 var på hele 66 prosent, og at flypassasjerene betalte gjennomgående noe mindre for utenlandsreisen i 2009 enn i 2007.

– Norges beliggenhet, samt dårligere geografiske forhold for annen transport, gjør også at man i større grad velger å fly til utlandet, sier Lian.

Sparer lite.
Lian tror imidlertid ikke at innføring av miljøskatt er virkningsfullt nok. Med dagens klimakvoter er CO2-prisen bare småpenger.

– Prinsippet er riktig, men i EUs klimakvotesystem er dagens klimakvoter for fly fortsatt svært lave - avgiftsnivået ligger på fjerdeparten av en krone per liter. Når flyselskapene vil øke klimaaktiviteten sin, handler de ut fra dette. Men selv om de ble tidoblet tror jeg ikke det ville gitt nok virkning.

Nylig meldte CICERO Senter for klimaforskning om en beregningsmodell som regner ut klimaeffekten til alle gasser og utslipp fra transportmidlene, ikke bare CO2. Den fant blant annet at mens utslippene fra fly forsvinner etter en tid, vil oppvarmingen fra bilens CO2-utslipp fortsette i mange tiår framover.

Det er likevel langt mer klimavennlig å bruke tog eller buss, både på kort og lang sikt.

– Det er ingen moralsk synd å fly, men at det er en lite klimavennlig handling har blitt bekreftet gang på gang. Tog er det absolutt beste alternativet, og her har norske myndigheter fortsatt en jobb å gjøre, sier Odegard i Naturvernforbundet til Vårt land.

Reisevaneundersøkelsen
  • Undersøkelsen omfatter all ruteflyging i Norge og all flyging mellom Norge og utlandet, med unntak av trafikken fra Rygge flyplass i Østfold.
  • 48 prosent av reisene i 2009 var relatert til private formål, opp fra 44 prosent i 2007. Målt i antall reiser har fritidstrafikken innenlands økt jevnt de siste 20 årene.
  • Også flytrafikken til utlandet blir mer fritidspreget. Mens det var en nedgang i forretningstrafikken mellom 2007 og 2009 på om lag 700 000 reiser, økte markedet for fritidsreiser med 800 000 slik at fritidsreisende nå utgjør 65 prosent av flytrafikken mellom Norge og utlandet. Tilsvarende andel i 2007 var 59 prosent.
  • Nordmenn har relativt sett en høyere andel fritidsreiser enn utlendinger på besøk i Norge, henholdsvis 71 mot 56 prosent.
  • Flypassasjerene betalte gjennomgående noe mindre for utenlandsreisen i 2009 enn i 2007, dette gjelder både for dem som reiser i arbeid og i fritid.
  • Aldersmessig er det blant de yngste under 30 år og eldste over 60 år at reiseaktiviteten har økt mest.
  • Undersøkelsen er gjort for Avinor av forskerne Jon Martin Denstadli og Arne Rideng ved Transportøkonomisk institutt.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart