-->

19. april 2012

Nødvendig med fortsatt sterkt forbrukervern for flypassasjerer

Illustrasjonsfoto
EU-kommisjonen foretar nå en gjennomgang av dagens regelverk om flypassasjerers rettigheter. Regelverket sørger for viktige rettigheter også for norske flypassasjerer, bl.a. ved forsinkelser, kanselleringer, og tap av bagasje.


Enkelte bransjeaktører har ment at passasjerenes rettigheter er for gode og derfor bør innskrenkes.
Forbrukerombudet mener det er nødvendig med et fortsatt sterkt forbrukervern for flypassasjerer, og har nylig oversendt sine innspill til EU-kommisjonen.

- Det er behov for å klargjøre reglene om flypassasjerers rettigheter på enkelte områder. Dette arbeidet må imidlertid ikke føre til en reduksjon i avgjørende passasjerrettigheter. Alle erfaringer tilsier at et godt forbrukervern er nødvendig og kommer både passasjerene og flyindustrien til gode, sier forbrukerombud Gry Nergård.
annonse


Vil sikre flypassasjerenes rettigheter
Da passasjerrettighetsforordningen ble vedtatt var formålet å sikre et høyt beskyttelsesnivå for flypassasjerer i Europa. Da flytrafikken ble lammet av aske i 2010 var det flere aktører som tok til orde for en begrensning i flypassasjerers rettigheter etter forordningen. Askesituasjonen i 2010 var en helt spesiell hendelse og bør ikke sette standard når flypassasjerenes rettigheter nå skal gjennomgås i EU.

Det går flere tusen fly til og fra europeiske flyplasser hver dag og praksis viser at flypassasjerer i mange tilfeller ikke får informasjon, assistanse, omruting, forpleining og kompensasjon som de har krav på etter dagens regelverk.

- Den virkelige utfordringen på dette området er å sørge for at europeiske flypassasjerer i praksis får det de har krav på etter regelverket, sier forbrukerombud Gry Nergård.

Klarere regelverk
Flymarkedet har utviklet seg og EU-domstolen har kommet med flere viktige presiseringer siden passasjerrettighetsforordningen ble vedtatt i 2004. Dette har utløst behov for et klarere regelverk, men også tydeliggjort behovet for at passasjerer på enkelte områder må gis bedre rettigheter. EU-domstolen kom i 2009 frem til at lengre forsinkelser sidestilles med kanselleringer. Lengre forsinkelser skaper de samme problemene for passasjerene som kanselleringer, og det gir god mening at tilfellene sidestilles. Forbrukernes rettigheter kunne imidlertid med fordel fremgått mer direkte av regelverkets bestemmelser.

Forbrukerombudet har i sitt høringsinnspill også tatt til orde for at forbrukernes rettigheter ved såkalte ruteendringer gjøres klarere. Det finnes mange eksempler på hvordan ruteendringer hos enkelte selskap fører til problemer for passasjerer og hvordan flyselskap ikke har tatt tilstrekkelig ansvar for tap som følge av ruteendringer.

- EU-kommisjonen bør gjøre det helt klart at passasjerene har sine rettigheter i behold selv om flyselskapet kaller kanselleringen, fremskytingen eller forsinkelsen en ruteendring, sier forbrukerombud Gry Nergård.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart