-->

22. juni 2013

Finansdepartementet vil slippe Rygge fri


Finansdepartementet er på kollisjonskurs med samferdselsdepartementet om hvordan flyplassen på Rygge skal forvaltes. Dette kommer frem i et internt høringsnotat som ble offentliggjort i Råde kommunestyre torsdag kveld. Moss lufthavn Rygge søker nå om å få forlenget sin konsesjon for ti nye år fra 2014.
Det er kamp om taket på antall flyvninger, åpningstider og avgifter.
annonseStaten bestemmer åpningstidene
Blant annet er det staten som dikterer flyplassens åpningstider. Det statlige organet finansdepartementet er kritisk til dette, skriver moss-avis.no, og sier rett ut at ikke bør settes statlige begrensninger på åpningstidene.

I dag må Rygge holde stengt mellom klokken 23.30 og 06.30. Rygge selv ønsker mer fleksible åpningstider.

Åpningstidene er en hemsko i forbindelse med forsinkelser på kveldstid. Siden åpningen i 2008 har det i snitt vært cirka åtte forsinkede landinger i måneden. Disse rapporteres til Luftfartstilsynet.

Rygge selv vil at åpningstidene skal fastsettes av lokale myndigheter.

Vil ha likebehandling
Det hører med til saken at Råde kommune gjerne vil beholde dagens åpningstider, men at forsinkede basefly kan lande når de ikke er herre over forsinkelsen.

Av høringsnotatet fremgår det at finansdepartementet er sterkt kritiske til forskjellsbehandlingen mellom Torp Sandefjord lufthavn og Rygge. Ikke bare på åpningstid, men også på flyplassavgiftene.

Torp får selv lov til å fastsette de takstene som er nødvendig for driften. Takstene på Rygge fastsettes av samferdselsdepartementet. Også på dette spørsmål er de to departementene på kollisjonskurs.

«Etter Finansdepartementets vurdering bør lufthavnene i størst mulig grad likebehandles for å legge til rette for mest mulig like konsesjonsvilkår,» heter det i finansdepartementets høringsnotat som er ført i pennen av avdelingsdirektørene Rita Rix og Frode Karlsen.

De gir et sterkt håndslag til Østfold når de fremhever Rygges betydning for den regionale utviklingen i fylket.

Råde vil ha konsesjon for tyve år
«Av hensyn til lufthavnens betydning for regional utvikling samt av konkurransemessige hensyn er det viktig at virksomheten gis tilstrekkelig fleksible rammevilkår», skriver finansdepartementet.

– Dette er en sterk støtte til Rygge. Flyplassen er viktig for lokalmiljøet, sa Fremskrittspartiets Terje Lerstein. Han er selv gammel jagerpilot og ivrer sterkt for å øke virksomheten på Rygge.

– Råde kommune vedtok at Rygge skulle få konsesjon for ikke bare ti nye år, men 20. Kommunen vil også fjerne taket på 30.000 flybevegelser per år, og vil heller vurdere konsesjonen på ny dersom dette taket overstiges. I dag er antallet flybevegelser på cirka 16.000 per år. Råde kommune understreker at konsesjonen ikke skal være til hinder for etableringen av et «Rygge beredskapssenter».


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart