-->

11. januar 2014

Luftfartstilsynet har tillit til Norwegian


Luftfartstilsynet har tillit til Norwegian (osloairports.com)
Det har de siste dagene vært stort fokus på Luftfartstilsynets tilsynsrapporter i media, blant annet fra tilsyn med selskapet Norwegian. Siden Luftfartstilsynets kommentarer til rapporten til nå i svært liten grad er blitt viderebragt av media, ønsker tilsynet å nyansere bildet.

Luftfartstilsynet er gjennom det felleseuropeiske regelverket som også er implementer i Norge, forpliktet til å føre tilsyn med norske flyselskaper. Gjennom året gjennomfører Luftfartstilsynet et betydelig antall tilsyn på forskjellige områder.
annonse


Rapporten som er omtalt i media de siste dagene, kommer et et operativt virksomhetstilsyn i Norwegian. Slike tilsyn er rettet mot flyselskapets operative ledelse og organisasjon og gjennomføres årlig. Det er et ordinært tilsyn som er varslet på forhånd og som normalt foregår i løpet av to dager.

Luftfartens regelverksstruktur er særdeles komplisert, og alle selskaper er forpliktet til å følge ikke bare internasjonale og nasjonale regler, men også egne prosedyrer som de har etablert gjennom sitt manualverk. Det er Luftfartstilsynets oppgave å følge med på at flyselskapene følger regelverket, og gi korrektiver der dette er nødvendig. Det er også normalt at vi finner avvik av ulik karakter gjennom våre tilsyn - avvik som i seg selv ikke utgjør en trussel mot flysikkerheten.

Forbrukerrådet ut mot Norwegian

Når det gjelder medias dekning av rapporten etter det operative tilsynet i Norwegian, så er Luftfartstilsynet av den oppfatning at det ved flere siteringer av innhold er utelatt deler som endrer betydningen av teksten. Medias vinkling kan gi allmenheten en oppfatning om at Luftfartstilsynets tillit til Norwegian er svekket. Det er ikke tilfelle.

Antallet observerte avvik under et tilsyn er ikke i seg selv noe mål for sikkerhetstilstanden i et flyselskap. Et alvorlig avvik kan være nok til å sette et flyselskap på bakken, og dette har tidligere skjedd i norsk luftfart. De fleste avvikene gjelder våre observasjoner av uoverenstemmelser i forhold til regelverk eller selskapets prosedyrer og manualer.

Ingen av de avvikene som ble observert under tilsynet hos Norwegian var av en slik art at de umiddelbart vil sette flysikkerheten i fare. De 21 avvikene Luftfartstilsynet fant under vår inspeksjon fordeler seg hovedsaklig på selskapets operative dokumentasjon (13), kvalitetssystem og lukking av tidligere avvik (5), samt informasjon til Luftfartstilsynet og godkjenning av treningsfasiliteter (2). Det siste dreier seg om selskapets rapporteringsrutiner.

Selskapet meldte 6. januar at avvikene som ble funnet er korrigert. Luftfartstilsynet har godkjent 18 av disse lukkingene, og har de tre siste til behandling.


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2023
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Vi bruker cookies fra Google Analytics til å måle trafikken på artiklene
No instrument approach procedure established for this webpage
om oss   nettsidekart