-->

5. juli 2014

Vil legge ned og kommersialisere anbudsruter


Air Norways fly ved Fagernes lufthavn Leirin (Osloairports.com)
Flyruta mellom Oslo og Fagernes bør legges ned grunnet dårlig belegg. Samtidig bør fler Vestlandsruter kommersialiseres, da disse "går av seg selv", og ikke trenger statsstøtte.

Dette er noen av forslagene til et nytt anbudsopplegg for regionale ruteflyginger i Sør-Norge fra 2016 som Transportøkonomisk institutt og Møreforsking har utarbeidet på oppdrag fra Samferdsels-departementet.

Samferdselsdepartementet har siden 1996 gjennomført anbudskonkurranser på regionale flyruter i henhold til forskriftene om Forpliktelse til Offentlig Tjenesteyting (FOT).
annonseTØI og Møreforskning Molde AS har utredet forslag til et nytt anbudsopplegg for Sør-Norge fra 1.april 2016.

Dagens situasjon er gjennomgått og mulighetene for kommersiell drift er vurdert. Det er også utarbeidet forslag til kriterier for når ruter bør inkluderes i anbudsopplegget, forslag som kan fremme konkurransen og forslag til rutestruktur og transportstandard.

Den Himmelske Freds Plass
Fagernes lufthavn Leirin er, med sine 822 moh., Nord-Europas høyest beliggende flyplass. Dette sammen med generelt lite trafikk på flyplassen i Oppland, har gitt den dette økenavnet.

Ruten Oslo-Fagernes hadde i 2013 kun ca 3 000 passasjerer, en kabinfaktor på 15-20 prosent og et støttebeløp per passasjer på over 3000 kr. Samtidig er akseptabel tilgjengelighet/transportstandard mellom Oslo og Fagernesområdet oppnådd uten denne ruta, sier TØI. Fagernesrute opereres av Air Norway som også flyr en kommersiell rute mellom Gardermoen og Ørland, samt Oslo - Aalborg.

Det er viktig å presiserer at det er flyruta TØI mener kan avvikles og ikke selve flyplassen. Leirin lufthavn har de senere år trukket til seg charterturister, spesielt fra Tyskland og Storbritannia, som kommer inn med fly for å oppleve skinorge vinterstid.

Kommersialisering
Fra 2007 til 2013 har det vært nesten en firedobling i antall passasjerer til Oslo fra Ørsta-Volda lufthavn Hovden, fra vel 20.000 til 96.000 passasjerer. Derfor blir det anbefalt å konkurranseutsette flyruta til Oslo.

- For Oslo-Ørsta-Volda anbefaler vi uansett kommersiell drift på bakgrunn av at ruten allerede går eller bør gå med overskudd, står det i rapporten.

I 2013 lå belegget på 71 - 73%, og i fjor hadde rundt 20 prosent av avgangene hele 90 til 100 prosent belegg, og er blant de best belagte blant anbudsrutene i Sør-Norge. Bare Oslo-Sandane med belegg på 71%, og Hovden-Bergen på 72 prosent er like godt brukte.

Det er åpningen av flere nye, store veiprosjekter de siste årene som nå trekker passasjerer til Hovden lufthavn.

Sammen med kommersialisering av denne ruta, anbefaler TØI/ Møreforskning at rutene Oslo-Førde, Oslo-Florø og Bergen-Florø også fjernes fra statens anbudsopplegg. Vestlandsrutene er det i dag Widerøe som flyr.


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart