-->

22. april 2016

Rekordhøy kollektivandel i tilbringertransporten til Oslo Lufthavn


Flere av oss reiser kollektivt til Gardermoen (OSL AS/ Espen Solli)
Kollektivandelen i tilbringertransporten til Oslo Lufthavn var i 2015 nær 70 prosent. Ingen andre lufthavner i Europa har høyere kollektivandel.

- Avinor er en pådriver for bedre kollektivtransport og arbeider aktivt for å øke kollektivandelen gjennom en rekke målrettede tiltak som gjør det mer attraktivt å reise kollektivt til og fra Oslo Lufthavn.I 2008 vedtok Avinor et mål om 70 prosent kollektivandel i tilbringertransporten til Oslo Lufthavn i 2020.
annonseVi er allerede ved dette målet, forteller lufthavndirektør ved Oslo Lufthavn, Øyvind Hasaas.

Ingen andre lufthavner i Europa har høyere kollektivandel i tilbringertjenesten, og i verden for øvrig er det kun tre lufthavner som har høyere kollektivandel. Alle ligger i Japan.

Færre kjører bil
Veksten i kollektivandelen har særlig skjedd på bekostning av privatbilkjøring til og fra lufthavnen. Fra 2014 til 2015 sank bilandelen fra 27 til 22 prosent. Buss har også hatt noe nedgang. Taxi, som utgjør 4 prosent, er ikke regnet som kollektivtransport.

Reis kollektivt til flyplassen

Økt markedsandel til NSB
Den mest markerte endringen de senere år er den økte markedsandelen til NSB. I 2007 hadde NSB en markedsandel på 7 prosent, i 2014 var den 15 prosent og i 2015 hele 21 prosent. Økningen skyldes i hovedsak høyere frekvens og lavere pris. Flytoget har ligget relativt stabilt på 35-38 prosent, men har tapt noe i konkurransen med NSB de siste to årene.

75 prosent i 2030
Innen 2030 er målet en kollektivandel på 75 prosent. Dette forutsetter omfattende bruk av virkemidler som i stor grad ligger utenfor Avinors ansvars- og myndighetsområde, herunder tilstrekkelig spor- og holdeplasskapasitet for tog, kollektivfelt på E6, nye tilbud i områder med lave kollektivandeler, prisreduksjoner, bedre samarbeid mellom fly- og kollektivselskap, samt en sterkere konsentrasjon av bolig- og arbeidsplassveksten i Akershus.


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart