-->

1. november 2019

Ny klagefrist ved innstilt eller forsinket fly

Ny klagefrist ved innstilt eller forsinket fly (Illustrasjonsfoto)

Nå er det kommet en dom som gir deg maks to måneder til å kreve kompensasjon, hvis flyet ditt har vært forsinket eller innstilt. Mange forbrukere kjenner ikke til rettighetene sine. Med en slik frist så vil flere bli hindret i muligheten til å få det de har rett på.
annonse– Vi mener dommen er feil, og vi trer inn som partshjelper for forbrukeren. Vi håper at saken kommer inn for Høyesterett, sier direktør i Forbrukerrådet, Inger Lise Blyverket.

Partshjelp mot forbrukerfelle
På bakgrunn av en svensk høyesterettsdom hevder flere flyselskap at forbrukerne har en frist på to måneder til å melde kravet. Flyselskapene får medhold av flertallet i Transportklagenemnda Fly og har nå fått retten på sin side i en fersk dom fra lagmannsretten.

Dommen gjelder en forbruker som ble nektet kompensasjon, fordi kravet ble sendt til Finnair tre måneder og fire dager etter at reisen var over. Eidsivating lagmannsrett var enig i at forbrukeren hadde en tomånedersfrist på å fremme krav etter flyreise. En slik tidsfrist er ny. Den fremgår ikke i lovverket eller rettspraksis.

– Vi mener dommen er gjort på feil premisser. Å skape en slik frist kan bli en felle for forbrukere som ikke kjenner til sine rettigheter. Derfor har vi valgt å støtte forbruker som partshjelper, sier Blyverket.

Ikke nødvendig med beskjed
Direktør i Forbrukerrådet Inger Lise Blyverket
(Foto: John Trygve Tollefsen)
Oppdager du en feil ved en vare du har kjøpt, har butikken rett på å få beskjed. Den kjenner ikke til feilen og må få mulighet til å vurdere den og rette feilen, eller gi ny vare.

– Krav på kompensasjon etter flyforsinkelser er helt annerledes. Selskapene vet at de har gjort en feil, at de er ansvarlige, og hvor stor kompensasjonen skal være. Det fremgår klart av lovverket. Derfor er det ekstra uheldig å skape en frist for å gi beskjed, uten at dette fremgår i loven, sier direktøren.
Behov for avklaring
Dette er en kjent problemstilling i Transportklagenemnda Fly, og partene i nemnda er ikke enige. Forbrukerrådets representanter protesterer mot en slik frist, men til ingen nytte.

Klag så fort du kan
Høyesteretts ankeutvalg vil vurdere om anken er prinsipiell nok for å slippe inn i Høyesterett. Vi antar at avklaringen kommer i januar 2020.

– I alle tilfeller så oppfordrer vi folk til å klage så raskt de kan. Da slipper du unødvendige diskusjoner om du var for sein. Gjør det skriftlig, slik at du har beviser, avslutter Inger Lise Blyverket.

– Denne dommen vil få betydning for mange andre forbrukere. Det er derfor et stort behov for å få en slik avklaring i Høyesterett, sier Blyverket.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart