-->

17. juli 2008

Torp har søkt konsesjon for 20 nye år

Sandefjord Lufthavn Torp har søkt Luftfartstilsynet om fornyelse av konsesjonen. Selskapet ber om en horisont på 20 år.

Søknaden er i samsvar med Samferdselsdepartementets egne retningslinjer for konsesjon til «landingsplass til offentlig bruk».– Departementet sendte for et par år siden ut et høringsdokument angående retningslinjer for flyplasskonsesjon, der de opprinnelig satte opp 10 år som det normale. Men etter høringsrunden ble dette endret til 20 år som «det normale», opplyser lufthavnsjef Alf-Reidar Fjeld. Han legger stor vekt på at konsesjonen må være for 20 år.– En flyplass trenger forutsigbarhet og langsiktighet i sin planlegging. Her på Torp har vi store investeringsprogrammer, og 10 år er en altfor liten planleggings- horisont for å forsvare investeringene, påpeker han overfor Sandefjords Blad i dag.

Tror det blir 20 år
– Jeg kan ikke se noen god grunn til at departementet skulle gå inn for noe annet enn 20 år, sier lufthavnsjefen. I konsesjonssøknaden gjør lufthavnselskapet rede for dagens trafikk og forventet utvikling. Den utarbeidede helhetsplanen for Torp er blant vedleggene som er oversendt sammen med søknaden. Etter første halvår i år, hadde Torp en stagnasjon i antall passasjerer, trolig som følge av at Moss Lufthavn Rygge er åpnet for trafikk, samt konkurransen fra Gardermoen og Geiteryggen ved Skien.

Støymålinger ettersendes
For å få så ferske tall og vurderinger som mulig, er det tidligere i år gjennomført støymålinger, som vil være ferdig analysert i september/oktober, og som departementet vil få ettersendt. Lufthavnen viser til utslippstillatelser for avisingskjemikalier, og har lagt ved en egen samlet miljøutredning. Lufthavnen er miljøsertifisert etter ISO14001, og ble resertifisert i mars/april i år. Det er ikke søkt om andre åpningstider enn dem som gjelder nå.

Fakta om Sandefjord Lufthavn AS
Eiere:
Vestfold Fylkeskommune: 43,3%
Sandefjord Kommune: 35,7%
Vestfold Flyplass Invest: 13,5% (private investorer)
Stokke kommune: 7,6%

Aksjekapital kr.: kr. 40,5 mill
Omsetning 2007: kr. 231, mill
Resultat 2007: kr. 37,9 mill


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart