-->

9. januar 2009

Disse skal fly de regionale rutene i Norge

Samferdselsdepartementet har i dag kunngjort hvem som skal fly de regionale rutene i Norge, for de neste tre årene, ikke uventet er Widerøe den store vinneren med tildeling av 15 av i alt 18 ruter.
Widerøe er vinneren av korbanenetet i Norge, flyselskapet ble tildelt anbudskontraktene for de fleste områdene de søkte på, med unntak av Røros. Dette er klart etter at Samferdselsdepartementet i dag offentliggjorde utfallet av anbudskonkurransen for perioden 1. april 2009 til 31. mars 2012.

Widerøe vant altså 15 av 18 anbudsområder i Norge, for de neste tre årene. Etter det vi forstår skal selskapet ha lagt inn anbud på alle de rutene de flyr pr. i dag, samt Fagernes og Florø. Widerøe er det eneste norske selskapet som la inn anbud, i konkurranse med fem utenlandske aktører, disse er: North Flying/ Airnorway, DAT, Direktflyg, Highland Airways, UAB DOT (datterselskap av DAT) .

Norsk og dansk
I tillegg til Widerøe får Danish Air Transport (DAT) fortsette med sin Florø-Oslorute og datterselskapet UAB DOT LT, får overta Fagernes (etter North Flying/ Airnorway), og Røros (etter Widerøe).

Dyrere
I en pressemelding fra Samferdselsdepartementet heter det:
"Tildelinga har ein kostnad for staten på 431 millionar kroner per år. Dette er om lag 90 millionar kroner meir enn det som ligg inne i Statsbudsjettet for 2009 til desse rutene. Samferdselsdepartementet tek difor sikte på å fremje eit forslag for Stortinget om ekstraløyving til kjøp av flyruter snarast råd. I tildeinga av kontraktar tek departementet atterhald om at Stortinget gjer vedtak om ei slik ekstraløyving.
Prisauken har samanheng med utviklinga i marknaden, som har medverka til ein vesentleg høgare marknadspris for flyrutedrifta. Rutetilbodet er justert i tråd med etterspurnaden etter flyreiser, og det blir ikkje større endringar i billettprisane for dei reisande. Regjeringa ønskjer seg enno fleire tilbydarar, og vil difor gå i dialog med EU om å utvide kontraktperioden til fem år, frå tre år som i dag. Ein utvida kontraktperiode vil vonleg auke talet på tilbydarar.
Tildelinga er skjedd etter ein internasjonal anbodskonkurranse der flyselskap i alle EØS-land var inviterte til å levere anbod. Flyselskapa som får kontrakt med Samferdselsdepartementet og einerett til drift av rutene, har dei lågaste krava til godtgjersle frå staten."

Den endelige listen over tildeling av kontrakt med enerett for drift av regionale flyruter med driftskudd fra staten er slik:

Widerøes Flyveselskap AS:

 • Ruteområde 1 (Lakselv-Tromsø)
 • Ruteområde 2 (Andenes-Bodø, Andenes-Tromsø)
 • Ruteområde 3 (Svolvær-Bodø)
 • Ruteområde 4 (Leknes-Bodø)
 • Ruteområde 5 (Røst-Bodø)
 • Ruteområde 6 (Narvik(Framnes)-Bodø)
 • Ruteområde 7 (Brønnøysund-Bodø, Brønnøysund-Trondheim)
 • Ruteområde 8 (Sandnessjøen-Bodø, Sandnessjøen-Trondheim)
 • Ruteområde 9 (Mo i Rana-Bodø, Mo i Rana-Trondheim)
 • Ruteområde 10 (Mosjøen-Bodø, Mosjøen-Trondheim)
 • Ruteområde 11 (Namsos-Trondheim, Rørvik-Trondheim)
 • Ruteområde 13 (Oslo-Førde, Førde-Bergen)
 • Ruteområde 14 (Oslo-Sogndal, Sogndal-Bergen)
 • Ruteområde 15 (Oslo-Sandane, Sandane-Bergen)
 • Ruteområde 16 (Oslo-ØrstaVolda, ØrstaVolda-Bergen)

Danish Air Transport AS:

 • Ruteområde 12 (Oslo-Florø, Florø-Bergen)

UAB DOT LT:

 • Ruteområde 17 (Oslo-Fagernes)
 • Ruteområde 18 (Oslo-Røros)

annonse

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart