-->

5. oktober 2010

Statsbudsjettet 2011: Effektiv og trygg luftfart for folk og næringsliv

- Regjeringen legger vekt på en effektiv, trygg og miljøvennlig luftfart for folk og næringsliv over hele landet, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa. I statsbudsjettet for 2011 er det budsjettert med om lag 958 millioner kroner til luftfartsformål.

Dette er om lag på samme nivå som i fjor.

Til statlige kjøp av innenlandske flyruter foreslår regjeringen 693 millioner kroner. Det er 10 prosent mer enn i 2010. Omfanget av det statlige flyrutekjøpet – som dekker om lag 50 regionale samband – er likevel på samme nivå som i 2010. Kostnadsnivået i nye kontrakter for anbudsruter i Nord-Troms og Finnmark spiller inn. Det samme gjør kostnadsnivået i anbudskontraktene ellers i landet.

- Det regionale flytilbudet og de regionale lufthavnene er viktige for å opprettholde sysselsetingen og bosettingen i alle deler av landet. Staten kjøper derfor tjenester på ruter som ellers ikke er bedriftsøkonomisk lønnsomme, sier samferdselsministeren.


Avinor
Som følge av den internasjonale finanskrisen bevilget Stortinget ekstraordinære investeringstilskudd til statsaksjeselskapet Avinor AS i 2009 og 2010. Flytrafikken har nå tatt seg opp igjen, og finansmarkedene har normalisert seg. Regjeringen ser ikke at det er nødvendig med slike særskilte tiltak i 2011 - heller ikke som følge av problemene med askeskyene som rammet luftfartsbransjen i 2010.

Som følge av den internasjonale finanskrisen, ga staten i 2009 og 2010 Avinor avdragsfritak på lånet som finansierte byggingen av Oslo lufthamn, Gardermoen. I tillegg tok ikke staten utbytte fra Avinor for de samme to årene. Siden situasjonen nå har stabilisert seg, budsjetterer Samferdselsdepartementet med et utbytte på 315 millioner kroner og et avdrag på statslånet på 444 millioner kroner i 2011.

Ikke-statlige lufthavner
Regjeringen foreslår i underkant av 27 millioner kroner i tilskudd til ikke-regionale lufthamner med rutetrafikk i 2011. Det er ein nedgang på om lag 30 prosent fra 2010. Nedgangen kommer som følge av at et engangstilskudd til de ikke-statlege lufthavnene Notodden og Skien fra 2010 faller bort. Av de foreslåtte midlene for 2011 er 12 millioner kroner en videreføring av et statlig driftstilskudd for å opprettholde driften ved Stord lufthavn, Sørstokken. Dette er en lufthavn med en viktig regional transportfunksjon. Dei resterende midlene skal gå til flyginformasjonstjenester ved ikke-statlige lufthavner.

Luftfartstilsynet
Trygghet skal frendeles ha høyeste prioritet innen luftfarten. I den sivile luftfarten har Luftfartstilsynet hovedansvaret for dette. Regjeringen foreslår i underkant av 180 millioner kroner til drift i 2011. Det er en økning på nær 7 prosent fra 2010. Denne skal dekka utgifter ved flytting til nytt bygg i Bodø sommeren 2011. Etaten har dessuten fått nye oppgaver som tilsynsmyndighet for flyvende personell i sivil luftfart.
Statens havarikommisjon for transport
Til Statens havarikommisjon for transport har regjeringen foreslått 59 millioner kroner, en økning på i underkant av 5 prosent fra 2010. Løyvingsøkningen kommer i forbindelse med innføringen av et EU-direktiv i 2011 som gjør at havarikommisjonen må styrke ressursbruken når det gjelder sjøfartsulykker.

Kilde: Regjeringen ved Samferdselsdepartementet
.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart