-->

11. juni 2011

Klimagassutslippene fra luftfarten stabiliseres

En ny rapport fra en samlet luftfartsbransje dokumenterer at CO2-utslippene fra flytrafikken i Norge vil være mindre i 2025 enn i 2007, tross betydelig trafikkvekst. Utenriks vil utslippene øke noe.

- Det kommer til å bli sterk vekst i flytrafikken i årene framover, men en samlet luftfartsbransje har ambisjoner om at veksten skal skje på en bærekraftig måte, sier direktør Torbjørn Lothe i NHO Luftfart.

”Bærekraftig og samfunnsnyttig luftfart. Rapport 2”, som ble lansert tidligere denne uken, er oppfølgeren til den første rapporten om temaet fra 2008. Formålet er å gi en oppdatert faktabeskrivelse av klimagassutslipp fra luftfart, analysere effekten av tiltak som er gjennomført de siste tre årene og presentere nye tiltak. Arbeidet med rapporten er initiert og ledet av Avinor og er gjennomført i samarbeid med SAS, Norwegian, Widerøe og NHO Luftfart.

Få alternativer til luftfart
Rapporten dokumenterer at det finnes få transportalternativer til luftfart. Beregninger fra Tranportøkonomisk Institutt viser at i 2020 vil 73 prosent av passasjerene og 94 prosent av transportarbeidet med fly ikke har reelle alternativer. - Dette understreker betydningen av at bransjen selv sørger for utslippsreduserende tiltak, sier Torbjørn Lothe.


Avinor oppfordrer til å satse på biodrivstoff
- Et av de viktige nye tiltakene er introduksjon av biodrivstoff i luftfarten, understreker konsernsjef Dag Falk-Petersen i Avinor. - Muligheten for innblanding av bærekraftig syntetisk biodrivstoff i flydrivstoff vil kunne øke potensialet for utslippsreduksjoner betydelig, og Avinor vil ta initiativ til et forprosjekt, sier Falk-Petersen. Han inviterer myndigheter, forskningsinstitusjoner og næringslivet til samarbeid,

Flåteutskiftning gir store utslippsreduksjoner
Det viktigste tiltaket på kort sikt er knyttet til flåteutskifting. Flyselskapene øker nå utskiftingstakten og har forsert sine flåteplaner, slik at ved utgangen av 2014 vil de dominerende norske flyselskapene, SAS og Norwegian, ha en flåte fullstendig av siste generasjon fly. Det er realistisk at flåtefornyelser kan redusere utslippene med om lag 30 prosent i 2020 og om lag 40 prosent i 2025 i forhold til 2007. Dette gir betydelige utslippsreduksjoner også før 2025.

Utslippene stabiliseres
Rapporten dokumenterer at klimagassutslippene fra innenriks luftfart i Norge var 1,1 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2009, det vil si 2,1 prosent av Norges samlede utslipp. Utslippene i utenriks luftfart – til første destinasjon i utlandet – var på 1,2 millioner tonn, i 2008.

Ifølge den nye rapporten er det beregnet at utslippene fra innenriks luftfart vil være lavere i 2025 enn i 2007, hvor mye lavere vil avhenge av hvor omfattende tiltak som settes inn. I utenrikstrafikken vil utslippene fortsatt øke fram mot 2025. Dette skyldes økt trafikk generelt og flere direkte interkontinentale ruter fra Norge: en større del av utslippene, som tidligere ble regnet inn i utslippstallene til andre land med interkontinental trafikk, vil bli regnet inn i Norge.

Samlet vil utslippene fra luftfart med startpunkt i Norge - innenriks pluss utenriks fram til første destinasjon - kunne stabiliseres omlag på 2007-nivå i 2025.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart