-->

16. juli 2013

Luftfartstilsynet: - ingen grove brudd hos Ryanair


Luftfartstilsynet frifinner Ryanair
Luftfartstilsynet har kartlagt at Ryanair gjennomfører et godt og systematisk HMS-arbeid med involvering av de ansatte på flere plan. Det eksisterer aktive kanaler for å rapportere ulike forhold som relaterer seg til arbeidsmiljø eller sikkerhet og det er tilrettelagt for anonym innrapportering. Luftfartstilsynet har ikke funnet fysiske eller psykososiale faktorer som fremstår som spesielt ugunstig for de ansatte.
Luftfartstilsynet gjennomførte 6. juni arbeidsmiljøtilsyn (HMS-tilsyn) av Ryanairs base på Moss lufthavn Rygge med bistand fra Arbeidstilsynet.
annonse


Tilsynet ble gjennomført med en bred tilnærming, hvor alle arbeidsmiljøforhold som kan berøre besetningsmedlemmer som arbeider ut fra Moss lufthavn Rygge ble gjennomgått.

55 piloter og 124 kabinbesetningsmedlemmer starter og slutter sin arbeidsperiode for Ryanair på Moss lufthavn Rygge. De fleste av kabinbesetningen er ansatt gjennom irske vikarbyråer, mens flere av pilotene er selvstendig næringsdrivende. Et representativt utvalg av ansatte svarte at de er svært tilfreds med sin jobb i Ryanair og opplever at det er et godt arbeidsmiljø. De oppgir at Ryanair er et selskap de ønsker å jobbe videre i. Samtidig erkjenner de at arbeidskontraktene ikke ivaretar deres rettigheter tilstrekkelig.

Luftfartstilsynet har ført tilsyn med Ryanair

Arbeidskontrakter er gjennomgått og det er funnet mangler i henhold til formkravene for hva de skal inneholde. Selv om de ansatte har god informasjon og forutsigbarhet på lengde og plassering av den daglige og ukentlige arbeidstid og matpauser, er det en mangel at dette ikke er omtalt i kontraktene. Det er derfor gitt varsel om pålegg til selskapet.

Både Ryanairs egne arbeidskontrakter og kontraktene til ansatte innleid gjennom vikarbyrå, har et slikt innhold at ansatte har et svakere stillingsvern enn vanlig. Prøvetiden på 12 måneder er lengre enn hva arbeidsmiljøloven fastsetter. Kontraktene fastsetter også at oppsigelsesfristen i alle tilfeller er 3 måneder.

I henhold til arbeidskontraktene er det ikke en selvfølge at ansatte mottar sykepenger. De ansatte må akseptere og bli undersøkt av lege som selskapet har avtale med og opplysninger fra besøket kan sendes til selskapet.

Luftfartstilsynet har varslet pålegg for de forholdene som tilsynet har myndighet til å forfølge, i denne sammenhengen mangler ved arbeidskontraktene. De øvrige forholdene som er omtalt er av privatrettslig karakter som Luftfartstilsynet ikke har myndighet til å følge opp. Luftfartstilsynet vil orientere NAV og skattemyndighetene om de observasjoner som ble gjort gjennom tilsynet.

Ryanair anerkjenner ikke at norsk arbeidsmiljølovgivning gjelder for deres personell som jobber fra Moss lufthavn Rygge, men la godt til rette for gjennomføringen av tilsynet. I fravær av lokal ledelse møtte Ryanair med sentral ledelse fra hovedkontoret i Dublin.


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart