-->

10. november 2013

Alle vil ha mer flyplass

Foto: Boeing Media
Når samferdselsminister Ketil Solvik Olsen snart skal bestemme de nye konsesjonsvilkårene for Moss lufthavn Rygge, er valget neppe vanskelig.

Allerede i regjeringserklæringen fra Høyre og Frp ble det eksplisitt nevnt at taket på antall flybevegelser skulle heves og åpningstidene utvides.


Dagens konsesjon for sivil luftfart på Rygge er tillagt Forsvaret. Når den konsesjonen går ut 1. august neste år, overtar Rygge Sivile lufthavn AS.
annonse


Av de over 25 høringsuttalelsene som kom inn til konsesjonssøknaden, er det ingen som sier nei til en konsesjonsfornyelse selv om flere instanser som f.eks. Miljøverndepartementet langt fra er fornøyd med hvordan flyplasstøyen er blitt håndtert, skal vi tro moss-avis.no.

Departementet skriver i sin høring at man «forutsetter at ny konsesjonshaver innen 1. august 2014 utarbeider faktiske nå-støymålinger og nye støysonekart.» Departementet er for øvrig heller ikke fornøyd med den dokumentasjonen som er fremkommet for å vise flyplassens bidrag til regional vekst.

Her er alle direkterutene ved Moss lufthavn Rygge

Det er heller ikke fylkesmannen i Østfold som i likhet med departementet, også er bekymret for støyen fra flyplassen. Støy er også noe som Miljørettet Helsevern er opptatt av, og der han man gående en tvist om støymåling med Forsvaret på vegne av tre flyplassnaboer.

Lik konkurranse
Institusjoner som Konkurransetilsynet, Finansdepartementet og Avinor stiller seg alle bak konsesjonssøknaden, men Avinor påpeker at dersom det skal være lik konkurranse mellom Rygge og Oslo Lufthavn, må «de vilkår flyselskapene blir tilbudt på RSL fremkomme på en transparent måte».

Klar anbefaling
Overfor Samferdselsdepartementet anbefaler Luftfartstilsynet at Moss lufthavn Rygge får fornyet konsesjon, og det ikke bare i ti år som flyplassen hittil har hatt, men i 20 år, som er i tråd med konsesjonssøknaden.

Luftfartstilsynet peker på at flyplassen har en lokal og regional betydning at det derfor også er viktig å vektlegge de mange lokale og positive høringsuttalelsene for flyplassen.

Luftfartstilsynet vil i tråd med konsesjonssøknaden, gi Rygge mulighet for å ta 30.000 kommersielle flybevegelser i året.

Åpningstidene har flyplassen ingen planer om å endre, men man ønsker en mer fleksibel ordning for å kunne ta ned fly som ankommer etter stengetid.


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart