-->

4. september 2016

Styrket sikkerhet på norske lufthavner


Innfører strengere kontroll av flyplassansatte (OSL AS)
Justis- og beredskapsministeren og samferdselsministeren ønsker å bedre sikkerheten på norske lufthavner, og innfører nå en ytterligere kontroll av ansatte som har tilgang til sikkerhetsbegrenset område på flyplassene.
Samferdselsdepartementet vedtok tidligere i uken en forskriftsendring som innebærer at Luftfartstilsynet kan stille krav om akkreditering av de som skal arbeide på sikkerhetsbegrenset område på lufthavnene.
annonseKravet gjelder både ved nye ansettelser og for personer som allerede har tidligere godkjent bakgrunnssjekk. Endringen gjelder forskrift om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten.

Luftfartstilsynet får nå anledning til å stille krav om akkreditering for personer som har eller skal ha adgang til sikkerhetsbegrenset område på en lufthavn. Dersom personen ikke blir akkreditert, skal adgang til slike områder nektes. Kravet om akkreditering kommer i tillegg til krav om godkjent bakgrunnssjekk.

- Vi vet at mangler ved sikkerheten på lufthavner kan få fatale konsekvenser. Justis- og beredskapsdepartementet og Samferdselsdepartementet er derfor enige om at det er behov for å bedre kontrollen av personer som har tilgang til sikkerhetsbegrenset område, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen.

- Norske lufthavner skal være sikre og passasjerene skal oppleve dem som sikre. Vi får nå en ordning som er bedre ivaretar behovet for kontroll av personell som har tilgang til sikkerhetsbegrenset område, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, i en pressemelding.

Akkreditering
Ifølge politiregisterforskriften § 38-5 kan akkreditering blant annet foretas når en person skal gis adgang til bestemte områder hvor det av sikkerhetsmessige grunner er nødvendig med en kontroll av personen. Akkreditering innebærer at politiet kontrollerer om vedkommende er registrert i politiets registre. I tillegg skal saken forelegges PST til uttalelse. Ved vurderingen legges det kun vekt på opplysninger som er av betydning for å ivareta sikkerheten. Det følger av politiregisterforskriften § 38-5 at det ikke gis noen begrunnelse i saker om akkreditering, og Luftfartstilsynet får derfor ikke utlevert de opplysningene som ligger til grunn for svaret fra politiet.

Dagens ordning
For å få tilgang til sikkerhetsbegrenset område på lufthavnene (rød sone) kreves det i dag godkjent bakgrunnssjekk fra Luftfartstilsynet. Bakgrunnssjekken er blant annet basert på uttømmende politiattest. En slik politiattest viser imidlertid kun ilagte straffereaksjoner, og vil derved ikke inneholde andre opplysninger som kan ha betydning for vurderingen av om en person utgjør en sikkerhetsrisiko.

Midlertidig
Justis- og beredskapsdepartementet ba i februar 2016 utvalget som skal utrede ny sikkerhetslov (sikkerhetsutvalget) om å vurdere en enklere form for sikkerhetsklarering, som kan benyttes for å kontrollere personer som får tilgang til sperrede områder innenfor kritisk infrastruktur eller kritiske samfunnsfunksjoner. Det er ventet at utvalget vil levere sin utredning i oktober 2016. Hensynet til bedre sikkerhet på lufthavnene er imidlertid så tungtveiende at regjeringen har besluttet å innføre akkreditering som en midlertidig ordning frem til en ny ordning er på plass.


facebook

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart