-->

29. april 2023

Stord - Oslo blir anbudsrute

Stord - Oslo blir anbudsrute fra 2024 📷 Pressebilde Stord lufthamn

Samferdselsdepartementet har no lyst ut nye konkurransar om drift av regionale flyruter i Noreg og helikopterruta VÌrøy-Bodø (FOT-ruter). Stord - Oslo blir ein del av pakka frü 2024.
annonse

I dei nye avtalane vil maksimaltakstane pĂĽ alle FOT-rutene halverast.
- Regjeringa følgjer med dette opp mület vürt i Hurdalsplattforma om lügare priser pü kortbanenettet. Med dei nye avtalane vil folk og nÌringsliv i distrikta fü betre tilgang til andre deler av landet og verden. Dette er bra for busetting og nÌringsliv, og for ü skape vekst og utvikling i regionane, seier samferdselsminister Jon-Ivar Nygürd.

Samferdselsdepartementet forventar at lügare prisar vil føre til fleire reisande. Difor er setekapasitetskrava pü rutene auka med i snitt 12 prosent. Fordelinga av kapasitetsauken mellom dei ulike ruteomrüda er basert pü faglege vurderingar av prisfølsemd. Samstundes er det stor uvisse om kva effektane blir pü etterspurnaden. I kontraktane er det difor opna for ü gjere tilpassingar i løpet av avtaleperioden om det oppstür behov for det.

I utlysinga er det tatt inn nye krav til utsleppsrapportering. Samferdselsdepartementet vil i tillegg krevje at operatøren innan utløpet av første driftsür gjer greie for korleis ein kan vise forventa CO2-utslepp og moglegheit for kjøp av klimakompensasjon for reisa i bestillingsaugneblinken.

– I utlysinga oppfordrar vi ogsĂĽ til ĂĽ fase inn null- og lĂĽgutsleppsfly sĂĽ snart det er teknisk mogleg, seier NygĂĽrd.

Andre endringar som vil gjelde med nye kontraktar, er nye rutetidskrav mellom Helgeland og Bodø for ü betre tilgangen til regionsjukehuset i Tromsø. Det vil ogsü vere krav til nattparkert fly pü Røros lufthamn for ü auke regulariteten pü ruta, og krav til minst 15 sete i helikopteret pü VÌrøy-ruta for ü oppretthalde kvaliteten i rutetilbodet.

Sosial berekraft
Sosial berekraft er eit av dei sentrale tema i luftfartsstrategien som blei lansert tidlegare i ĂĽr.

- Som varsla i meldinga, vil regjeringa bruke FOT-anskaffingane aktivt til ü gjere gjeldande lover og regler knytt til lønns- og arbeidsvilkür tydelege, og til ü bidra til at reglane vert overhaldne og handheva, seier Nygürd.

Büde konkurransedokumenta og kontraktane omtalar difor no reglane i arbeidsmiljølova og forskrift om utsende arbeidstakarar (utsendingsforskrifta) som gjeld for konkurransen, samt nye føresegn som klürgjer grensa mellom arbeidstakarar og oppdragstakarar. I tillegg varslast det om at allmenngjorde tariffavtalar vil gjelde for kontrakten dersom slike blir inngütt medan kontrakten løper.

Samferdselsdepartementet styrkar ogsü eigne moglegheiter til ü be om informasjon frü kontraktsparten om forhold knytt til lønns- og arbeidsvilkür.

Kontraktskravet om ü følgje ILO-konvensjonens art. nr. 87 og 98 (kollektive rettar og fagforeningsrettar) samt avgrensingane i bruk av innleige av fly med personell (wet lease), blir vidareført.

I kontraktane og konkurransegrunnlaget er det stilt krav om at operatøren skal syte for ü innhente synspunkt frü aktuelle fylkeskommunar og kommunar, samt lufthamnoperatør, i fastsettelsen av første ruteprogram og ved større endringar undervegs i kontraktsperioden.

Nye konkurransar
Alle ruteomrĂĽda i inneverande avtaler blir vidareført som FOT-ruter i denne utlysinga. I tillegg er to nye ruter inkludert: flyruta Kirkenes–Tromsø og flyruta Stord–Oslo.

Kirkenes–Tromsø er ei viktig brikke i ei omlegging av rutestrukturen i Aust-Finnmark, der mĂĽlet er betre tilgang til Tromsø og hovudstaden for befolkninga i Aust-Finnmark. Omlegginga, som har lokal forankring, inneber fĂŚrre direkteruter og fleire korrespondansekrav. Flyruta Stord–Oslo er tatt inn fordi det kommersielle tilbodet pĂĽ strekninga har vore svekka etter pandemien. Det skal vera minst 12 rotasjonar pr. veke. Maksprisen pĂĽ ein flybillett ein veg er kr 1.191 pĂĽ strekninga Sord-Oslo.

Konkurransane omfattar følgjande ruteomrüde:
Perioden 1. april 2024 – 31. oktober 2028 = ruteomrĂĽde 1 - 14
Perioden 1. april 2024 – 31. oktober 2027 = ruteomrĂĽde 15 - 24

 1. Ruter mellom Kirkenes, Vadsø, Vardø, Bütsfjord, Berlevüg, Mehamn, Honningsvüg, Hammerfest, Alta og Tromsø.
 2. Hasvik–Tromsø v.v., Hasvik–Hammerfest v.v. og Sørkjosen–Tromsø v.v.
 3. Lakselv–Tromsø v.v.
 4. Andenes–Bodø v.v., Andenes–Tromsø v.v.
 5. Harstad/Narvik–Bodø v.v., Harstad/Narvik–Tromsø v.v.
 6. Stokmarknes–Bodø v.v., Stokmarknes–Tromsø v.v.
 7. SvolvĂŚr–Bodø v.v.
 8. Leknes–Bodø v.v. 
 9. Røst–Bodø v.v.
 10. Brønnøysund–Bodø, Brønnøysund–Trondheim v.v.
 11. Sandnessjøen–Bodø, Sandnessjøen–Trondheim v.v.
 12. Mo i Rana–Bodø, Mo i Rana–Trondheim v.v.
 13. Mosjøen–Bodø, Mosjøen–Trondheim v.v.
 14. Namsos–Trondheim, Rørvik–Trondheim v.v.
 15. Røros–Oslo v.v.
 16. Florø–Oslo v.v.
 17. Stord-Oslo v.v.
 18. Ørsta-Volda–Oslo v.v.
 19. Førde–Oslo v.v
 20. Sogndal–Oslo v.v
 21. Sandane–Oslo v.v.
 22. Ørsta-Volda–Bergen v.v
 23. Sogndal–Bergen v.v.
 24. Sandane–Bergen v.v.
Perioden 1. august 2023 – 31. oktober 2028
 • Helikopterruta VĂŚrøy–Bodø v.v.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart