-->

13. februar 2024

Avinor Q4: Reduserte inntekter grunnet endret reisemønster

Avinor sliter med inntjeningen 📷 Avinor

Reduserte inntekter på grunn av endret reisemønster førte til svakere resultat for Avinor i 2023 sammenlignet med året før.Avinor sliter med reduserte inntekter som følge av endringer i reisemønster etter pandemien. Konsernsjef Abraham Foss sier at det er langt færre forretningsreisende enn før, og nordmenns reiseaktivitet innenlands har flatet ut. Lavere trafikkvolum, manglende justering av lufthavnavgiftene, samt reduserte inntekter per passasjer, mye grunnet redusert tax-free-kvote, utfordrer Avinormodellen.

Til tross for lavere trafikkutvikling enn tidligere forventet på dette tidspunktet etter pandemien, observerte Avinor en total passasjerøkning på 9,6 prosent i 2023. Det er også en positiv utvikling i kommersielle inntekter på lufthavnene sett bort fra tax-free, med en økning i størrelse på handlekurven som er større enn i samfunnet ellers.

Avinors prognoser anslår fortsatt at trafikken først returnerer til før-pandemi nivå i 2027/2028. Totalt reiste 49 millioner passasjerer via Avinors lufthavner i løpet av 2023, en økning på 9,6 prosent i forhold til 2022. Det er økning i utenlandstrafikk som driver passasjerveksten. Antallet flybevegelser økte kun med 0,8 prosent, hvilket reflekterer en betydelig større fyllingsgrad på gjennomførte flygninger. Avinors økonomiske utfordringer handler først og fremst om inntekter. Avinor har over mange år drevet stadig mer effektivt, og dermed er avgiftsnivået som flyselskapene møter hos Avinor svært konkurransedyktig sammenlignet med avgiftene på hovedflyplassene i våre naboland. Avinor har også kuttet nærmere 1 mrd. i kostnader under og etter pandemien. Når flyselskapene likevel opplever et samlet høyere avgiftsnivå i Norge, er det fordi statens avgifter i form av flypassasjeravgifter og CO2-avgifter har økt markant.

Konsernets driftsmargin ble styrket i 2023, men Avinors samlede finansielle rammebetingelser er ikke tilstrekkelig tilpasset det samfunnsoppdraget og de sektorpolitiske oppgavene selskapet er satt til å løse. I brev til Avinor den 16. november 2023 fastslår regjeringen at Avinor-modellen skal videreføres og styrkes, dagens lufthavnstruktur opprettholdes og Avinor sikres bærekraftige finansielle rammebetingelser. I ekstraordinær generalforsamling den 18. desember 2023 ble konsernets vedtektsfestede krav til egenkapital på minimum 40,0 prosent satt til 35,0 prosent frem til 31.desember 2024.

Avinor har en høy andel av kostnadsbasen som er relativt fast for å kunne ivareta sikker og stabil drift over hele landet. Samlede driftsinntekter per passasjer økte med 0,8 prosent fra 2022 til 2023, mens samlede driftskostnader per passasjer ble redusert med 1,2 prosent. Konsernets resultat etter skatt på 304 mill. kr. er noe svakere enn i 2022 (427 mill. kr). Nedgangen skyldes primært økte finanskostnader som igjen knytter seg til negativ effekt på sikring av kraftpriser. Dersom man korrigerer for denne effekten, styrkes resultatet med 166,2 mill. kr. sammenlignet med 2022. Avinor-modellen skal videreføres og styrkes, og dagens lufthavnstruktur opprettholdes. Avinor sikres bærekraftige finansielle rammebetingelser. Konsernets vedtektsfestede krav til egenkapital på minimum 40,0 prosent ble satt til 35,0 prosent frem til 31.desember 2024.

Artikkelen er laget med hjelp av KI, og bearbeidet av redaksjonen

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart