-->

31. juli 2013

Politiet og tollvesenet frykter for sikkerheten


Illustrasjonsfoto
Politiets sikkerhetstjeneste, Politidirektoratet og Tollvesenet advarer mot å la kommersielle hensyn svekke grensekontrollen, og anbefaler regjeringen å si nei til en forenklet ordning for utenlandsreisende inn i Norge.
Regjeringen skal om kort tid avgjøre om den skal gi grønt lys for en forenklet transfermulighet for passasjerer som skal reise via Oslo Lufthavn. Det vil bety at passasjerer fra utlandet ikke lenger må ta bagasjen sin forbi tollkontroll til ny innsjekk og sikkerhetskontroll når de kommer fra utlandet og skal fly videre i Norge.
annonse


- Dette er vi sterkt imot. Det vil forringe muligheten til å kontrollere mennesker og bagasje som kommer inn i landet og vil bety at veien legges mer åpen for folk som kommer hit i den hensikt å begå kriminelle handlinger - smugling eller ulovlig innreise. En forenklet transfer vil rett og slett bety at vi svekker samfunnets mulighet til å kontrollere flypassasjerer som kommer inn i Norge, sier tolldirektør Bjørn Røse.

Rikets sikkerhet
Hvis Tollvesenet skal godta en prøveordning krever det ifølge Røse økte ressurser til røntgenutstyr og økt bruk av hundesøk.

Brev som Aftenposten har fått tilgang til fra Politiets sikkerhetstjeneste og Politidirektoratet bekrefter politiets dype motstand mot å forenkle passasjertransferen da saken ble utredet. PST skriver:

«En effektiv tollkontroll kan (...) avdekke forhold som direkte relevans for PSTs særskilte ansvarsområder. En manglende evne til å avdekke og vidererapportere slike forhold kan således i ytterste konsekvens også få betydning for rikets sikkerhet», skrev daværende PST-sjef Jørn Holme. PST sier at standpunktet er det samme i dag.

Også Politidirektoratet har frarådet ordningen ut i fra en frykt om svekket kontroll:

- Vår oppfatning er at dette vil medføre en betydelig forringelse av det lokale og nasjonale tollsamarbeid innen bekjempelse av grenseoverskridende organisert kriminalitet - narkotikasmugling, menneskehandel, menneskesmugling og hvitvasking, advarte direktoratet. Ifølge assisterende politidirektør Vidar Refvik er dette fortsatt direktoratets syn.

Se kriminelle inn i øynene
Forslaget som regjeringen skal ta stilling til åpner for at passasjerene følger en egen transferkorridor fra utenlandsflyet til innenriksterminalen. Bagasjen blir sendt separat helt frem til endereisepunktet, bare kontrollert med røntgen. Dette gjøres for å kutte transfertiden fra dagens 55 til 35 minutt for gjennomreisende passasjerer.

Røse sier det er helt avgjørende for en effektiv og god kontroll at tollvesenet får kontrollere passasjer og bagasje sammen.

- De kriminelle leter hele tiden etter de svake punktene i ethvert kontrolltiltak. Og for oss er resultatet det viktigste. Vi vet at minst to tredjedeler av alle våre beslag blir gjort når passasjer og bagasje blir kontrollert sammen. Hvis reisende fra utlandet heretter skal kunne spasere gjennom tollkontroll uten bagasje mister vi denne muligheten til å se folk inn i øynene mens de også må stå ansvarlig der og da for alt de bringer med seg inn i landet. Samtidig kontroll av passasjer og bagasje vil ikke lenger være mulig, sier Røse.

Han reagerer på at Avinor og OSL fremstiller det som om Tollvesenet i arbeidsgruppen bak forslaget har sagt ja til en forenklet toll- og grensepassering for reisende fra utlandet.

- Det gjør vi absolutt ikke. Vi har advart mot dette helt fra starten, og gjør det fortsatt. Ikke bare er PST og Politidirektoratet imot, det samme gjelder også viktige instanser som Mattilsynet og Statens Legemiddelverk. Det vil bli vesentlig lettere å smugle både varer og mennesker inn i Norge hvis regjeringen sier ja til denne ordningen. Jeg er klar over at det finnes sterke kommersielle interesser som presser på for en enklere transfer, sier Røse.

- Viktig å få erfaring
Samferdselsminister Marit Arnstad sier at Tollvesenets og politiets synspunkter er en viktig del av grunnlaget for den videre behandlingen av saken:

- Men arbeidsgruppen har også vurdert flere tiltak som til en viss grad vil kunne kompensere reduksjonen i samfunnsbeskyttelsen. Arbeidsgruppen sier også at det er viktig å få erfaringer med effekten av disse tiltakene, det vil si å måle i hvilken grad de kompenserer for reduksjonen i samfunnsbeskyttelsen, før endelig løsning eventuelt fastsettes. En eventuell overgang til en ny transferordning bør derfor ifølge arbeidsgruppen startes som et prøveprosjekt.

Ifølge arbeidsgruppen bør det gjennomføres en evaluering av prøveprosjektet før det tas stilling til om det skal gjøres permanente endringer i dagens transferløsning. Det er vi enig, sier statsråden.


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart